fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Jegyvásárlás ellenértékének visszatérítése bankszámlára történő utalással
I. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei
Név: FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális

Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.
Telefon: 0630/492-9953
Email: visszaterites@fehertoneshop.hu
Weboldal: https://fehertoneshop.hu/
Adatvédelmi tisztviselő neve: Zsótér Csaba
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@synsec.hu, +3630 347 2341
Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása: Előzetes egyeztetés alapján
II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja Jegyvásárlás ellenértékének visszatérítése bankszámlára történő utalással.
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-
megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Érintettek köre A szolgáltatást igénybevevők
Érintettekre vonatkozó
adatok:

 • Vevő neve
 • Vevő email címe
 • Megrendelésszám
 • Számla sorszám
 • Bankszámlaszám
  Adatok felvétele és a forrása Az érintett által kerülnek megküldésre
  Az adatkezelés időtartama A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától
  számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla
  kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
  bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert
  személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés technikai
jellege

elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Vállalati szerveren, irattárban
Az adatokhoz fizikailag
hozzáférhet

Ügyvezető, számlázási munkatárs
Az adatokat megismerheti Ügyvezető, számlázási munkatárs
Adatok továbbítása K&H Bank
Továbbított adatok köre

 1. Vevő neve
 2. Megrendelésszám
 3. Számla sorszám
 4. Bankszámlaszám

Adattovábbítás jogalapja A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-
megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

III. Adatbiztonság
A megadott személyes adatokat a Társaság saját illetve bérelt szervereken tárolja, felhőszolgáltatást,
adatfeldolgozói közreműködést vesz igénybe. A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a
jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, így például az informatikai
rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést jelszóval, tűzfallal védi, illetve adatkezelési szabályzatot
készített, a foglalkoztatottak részére rendszeres képzést tart.
IV. Adatfeldolgozók

 1. A tárhely szolgáltató:
  Név: MikroVPS KFT.
  Cím: Budapest, Sobieski János u. 19-21/A, 1096
  Adószám: 25189861-2-18
 2. Banki szolgáltatás
  Név: K&H Bank
  Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041043
  Telefonszáma: +36 1/20/30/70 335 3355
  E-mail címe: bank@kh.hu
 3. Weboldal készítője:
  Név: Bajorics Balázs e.v.
  Adószám: 68517283-1-26
  Nyilvántartási szám: 51860259
  Székhely: 6724 Szeged, Sík Sándor u.1. ½
  V. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
 4. A tájékoztatás kéréshez való jog
  Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
  Társaságtól arról, hogy
   milyen személyes adatait,
   milyen jogalapon,
   milyen adatkezelési cél miatt,
   milyen forrásból,
   mennyi ideig kezeli,
   a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
  hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
  A tájékoztatás kérése ugyanazon adatkörre vonatkozóan első alkalommal ingyenes.
 5. A törléshez való jog
  Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a
  személyes adatainak a törlését.
  A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot a személyes adatok további
  tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben
  azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és
  erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.
 6. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
  Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
  adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól
  elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé
  teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja
  hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy
  bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a
  hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott
  beadványt), ezt követően törli az adatokat.
 7. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés
  ellen, ha a Társaság személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná,
  felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Társaság hozzájárulása nélkül a személyes adatot
  tudományos kutatás céljából felhasználná.
 8. Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
  hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 9. Hozzájárulás visszavonásának joga
  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt
  a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az
  esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk
  nyújtását kérhetjük.
  VI. Jogorvoslati tájékoztatás
  Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse a Társaság adatvédelmi tisztviselőjét az
  I. pont szerinti elérhetőségén. A Társaság a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és
  az általa megtett intézkedésekről.
  Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat,
  jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
  Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VII. Záró rendelkezés
A személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a Társasághoz
és az Ön jogait szem előtt tartva segítünk a kérdései megválaszolásában, jogai érvényesülésében.
VIII. A tájékoztató érvényessége
A tájékoztató érvényes 2020. 06. 19. naptól kezdődően.